Mobila Arbetsplattformar

Enligt Arbetsmiljölagen 2006:4 skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder
en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. Läs mer på AFS 2006:6.

Utbildningen följer svensk anpassning, SS-ISO 18878:2013 vilket bl. a innebär att utbildningen skall förnyas vart 5:e år.

Kursledare: Nicklas Lidholm

Kurstid: 8 timmar teori och praktik

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som är användare av liftar, samt arbetsledare och skyddsombud.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler, arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter
  • Olika lifttyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Underhåll, daglig tillsyn och besiktningsregler
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhet, arbetsplatsens utformning, avspärrningar, fallskydd

 

Efter kursen

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets bestämmelser vid arbete med mobila arbetsplattformar. Eleven skall också känna till vilka risker som finns vid användning av liftar.

Stäng